Patent - korzyści

Korzyści:

Prestiż
Wiele firma (np. Lancome) umieszcza na swoich produktach informację o ilości patentów, które zostały wykorzystane w procesie produkcji, ponieważ to podnosi rangę produktu w oczach potencjalnego klienta czyniąc produkt i firmę bardziej innowacyjną.

Podniesienie kapitału zakładowego firmy
Po uprzedniej wycenie patent może podnieść kapitał zakładowy firmy (tzw. aport) oraz podnieść rangę przedsiębiorstwa w oczach inwestorów (zwłaszcza zagranicznych).

Zamknięcie rynku dla konkurencji
Patent to bardzo skuteczne narzędzie walki z konkurencją. W czasie trwania ochrony patentowej nikt poza właścicielem nie ma prawa korzystania z wynalazku i czerpania z niego korzyści finansowych.

Zawieranie umów licencyjnych
Jeśli właściciel patentu sam nie zamierza uruchomić procesu produkcji lub chce pozyskać dzięki patentowi nowy kapitał - wówczas może udzielić licencji wyłącznej/niewyłącznej na korzystanie z wynalazku osobom trzecim za odpowiednią opłatą.

Sprzedaż patentu
Właściciel ma prawo przenieść prawo własności na osoby trzecie za opłatą.

Patent to prawo wyłączne
Oznacza to, że nikt inny poza właścicielem patentu nie ma prawa wykorzystywać jego wynalazku bez jego zgody, a złamanie tego prawa grozi wieloma sankcjami prawnymi oraz wysokimi karami pieniężnymi.

Ochrona autorstwa wynalazku
Za twórcę wynalazku uważa się osobę, która jako pierwsza dokona zgłoszenia w urzędzie patentowym (np. za twórcę radia uważa się Bella, który pierwszy zgłosił patent w Urzędzie Patentowym USA mimo, że wcześniej zostało ono opracowane przez Teslę).

Fundusze unijne
Posiadanie patentu korzystnie wpływa na rozpatrywanie wniosków unijnych -  w niektórych programach dodatkowa punktacja za innowacyjność firmy.

POWRÓT
  witamy               o nas                  oferta                 poradnik ip                 partnerzy                 kontakt